• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • ДОСВІД ПРЕДМЕТНИХ КАФЕДР

Основні підсумки

роботи школи за 2015/2016 н.р. та завдання на 2016/2017 н.р.

У 2015/2016 навчальному році педагогічний колектив школи працював відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень уряду України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; реалізації державних, регіональних та міських програм у галузі освіти; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту і локальних правових актів школи, дотримувався норм Конвенції про права дитини.

Школа є загальноосвітньою.

При відстеженні контингенту учнів враховується державна політика, яка спрямована на формування контингенту учнів навчального закладу та забезпечення обов’язкової повної загальної середньої освіти для всіх громадян України, надання їм якісної початкової, базової та повної загальної середньої освіти через забезпечення відповідними фінансовими, матеріальними, людськими та організаційними ресурсами, соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

Відслідковуються принципи, за якими здійснюється формування контингенту учнів школи, а саме:

• рівність всіх громадян України, а також іноземців, що перебувають в Україні на законних підставах, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

• доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в навчальному закладі;

• відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють, за здобуття дитиною загальної середньої освіти.

В організації навчально-виховного процесу пріоритетними напрямками діяльності є демократизація, гуманізація, диференціація, інтеграція навчання.

Структура навчального року, режим роботи школи, навчальні плани затверджені і відповідають чинному законодавству України.

Працюємо за навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Календарно-тематичне планування вчителів проаналізовано адміністрацією школи і погоджено.


Робота над єдиною методичною темою

Роботу над єдиною методичною темою: «Формування національно-патріотичного виховання учнів в умовах сучасної школи» було організовано традиційно: в наявності план роботи над єдиною методичною темою.

Зміни у підходах до навчання створили умови для перебудови особистісних установок взаємодії учителя з учнями. Вчитель зобов’язаний виступати у ролі творчого керівника, спрямувати учнів від статичних знань до динамічних. Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневе, основоположне, що відповідає як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладає підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь. Інтеграційні процес в Україні, пробудження громадянської і громадської ініціативи, поширення волонтерської діяльності відбуваються на тлі сплеску інтересу і прояву патріотичних почуттів і нових ставлень до історії, культури, релігії, традицій і звичаїв українського народу. Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. Актуальним є організація збирання та поширення інформації про героїчні вчинки українських військовослужбовців, волонтерів та інших громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України. Успішна держава – це успішні громадяни, які сповнені національної свідомості, любові до рідного краю, свого народу, шанобливого ставлення до його культури, традицій та звичаїв, горді за свою землю і здатні поважати своїх сусідів, толерантно ставляться до культури всіх народностей, які проживають в Україні. До провідних належать:

1) формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати на користь держави, готовність її захищати;

2) забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії свого народу;

3) формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

4) прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців та представників інших націй, які живуть в Україні;

5) виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору нею своєї світоглядної позиції;

6) утвердження принципів вселюдської моралі, правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності та моралі;

7) формування творчої особистості, виховання цивілізованого господаря;

8) виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

9) формування глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю. Отже, виховуючи школярів, потрібно враховувати, що пріоритетними рисами ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави для них має бути відповідальність і дієвість. Учні мають не тільки ідентифікувати себе з українським народом, але й прагнути жити в Україні, розбудовувати свою країну, служити Вітчизні на шляху її національного демократичного відродження; працювати на її благо, захищати її; поважати закони України і дотримуватися Конституції; володіти державною мовою; визнавати пріоритети прав людини, поважати свободу, демократію, справедливість. У 2015/2016 навчальному році було затверджено рішення педагогічної ради про реалізацію загальношкільної науково-методичної теми: «Формування національно-патріотичного виховання учнів в умовах сучасної школи». У 2015/2016 н.р. проходив І-й етап реалізації науково-методичної теми. Методична робота в школі була спрямована на посилення патріотичного виховання учнів. За підсумками роботи проведено систематизацію матеріалів, аналіз отриманих результатів. Питання про результати роботи над науково-методичною темою (І етап) було заслухано на засіданні педагогічної ради (протокол від 20.04.2015 №3). У результаті цієї роботи підвищилась якість підготовки до проведення уроків у більшості вчителів, значно розширився діапазон методів навчання, розвитку і виховання. Всі педагоги вміють орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. Вчителі почали частіше застосовувати комп'ютерні презентації в процесі навчання дітей, що має наступні переваги: здійснюється полісенсорне сприйняття матеріалу; можливість демонстрації різних об'єктів за допомогою мультимедійного проектора в багаторазово збільшеному виді; об'єднання аудіо-, відео- і анімаційних інформації; активізація зорових функцій, окомірних можливостей дитини; комп'ютерні презентаційні слайд-фільми зручно використовувати як роздавальний матеріал для занять з учнями. Застосування комп'ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для формування національно самосвідомої особистості. Вчителями створено багато презентацій з різних предметів, якими вони мають можливість поділитися з колегами на власних учительських сайтах. Сайт вчителя – це не тільки інформаційний ресурс. Це - візитна картка, яка розкриває професійну діяльність педагога. На офіційному сайті школи розміщені сайти вчителів, де кожен має можливість розмістити свої наробки з предметів. За 2015/2016 навчальний рік спостерігається динаміка зростання кількості сайтів педагогів, що свідчить про підвищення рівня інформаційної компетентності вчителів. Ця робота буде продовжена в наступному навчальному році, тому що це спонукає вчителів до творчості та узагальнення власних методичних наробок.

Але під час впровадження даної теми в навчально-виховний процес в школі вчителі та адміністрація школи зіткнулися з такими проблемами:

· недостатнє матеріально-технічне;

· відсутність інформаційної та науково-популярної літератури для батьків з питань патріотичного виховання дітей і молоді у сім'ї.

З метою реалізації методичної теми за планом роботи школи на 2015/2016 навчальний рік використовувалися таки форми роботи:

● семінар: «Виховання патріотизму та національної свідомості учнів шляхом використання елементів інноваційних технологій»;

● конференція: «Використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творчої особистості учня», «Уміння диференціювати домашнє завдання для різних груп учнів: з метою розвитку творчості одних, закріплення вивченого матеріалу другими, економії часу третьоми и т.д.»;

● круглий стіл: «Якість роботи вчителів – успішність учнів. Системна класифікація методів навчання, вибір оптимального співвідношення методів навчання»;

● психолого-педагогічний семінар: «Адаптація учнів 1-х класів та створення умов для розвитку індивідуальних здібностей дитини»», «Адаптація учнів 5-А класу та створення умов для розвитку індивідуальних здібностей дитини», «Створення психолого-педагогічних умов для виховання креативної особистості»;

● диспут: ««Національно-петріотичне виховання як засіб формування в учнів загальнокультурних, громадських та національних цінностей», «Способи формування в учнів позитивного ставлення до навчання та роль емоційних методів у мотивації до навчання»;

● практикуми з української мови: «Правильно говори українською», «Мовленнєвий етикет», «Практикум із правопису української мови».

Розвитку творчої активності вчителів сприяло застосування активних форм і методів роботи: обговорення статей, періодичних видань, тижні професійної майстерності тощо. Це дозволило вчителям реалізувати свої педагогічні ідеї, представити їх увазі колег під час участі у шкільному конкурсі «Урок року-2015», де кожен вчитель мав можливість продемонструвати колегам власні наробки та вміння, реалізувати свій творчий потенціал. Кращими було визнано уроки Маліновської Наталії Олександрівни, вчителя початкових класів, Фартушної Світлани Миколаївни, вчителя музичного мистецтва, Лєснікової Наталі Олександрівни, вчителя англійської мови, Куліш Ірини В'ячеславівни, вчителя фізики, Кожухар Лілії Василівни, вчителя фізичної культури. Переможців було нагороджено грамотами та цінними подарунками. Під час відвідування уроків вчителів початкової школи простежується активне використання малих фольклорних форм (загадки, лічилки, приказки тощо), умови математичних задач пов'язують з пізнавальною інформацією про Україну. Учителі основної школи використовують під час проведення уроків завдання українознавчої спрямованості, історичні факти, епізоди з життя видатних вчених, письменників, елементи народних пісень, легенд тощо. На основі результатів відвіданих уроків надається методична допомога педагогам щодо впровадження елементів національно-патріотичного виховання. Адміністрацією відстежується виконання вчителями рекомендацій, даних при попередньому відвідуванні.

Висновки, зроблені адміністрацією за результатами відвіданих уроків, свідчать про те, що проведені у межах реалізації шкільної методичної теми та річного плану заходи, спрямовані на поліпшення якості уроку, дають позитивні результати. У ІІ семестрі поточного навчального року поліпшилась у порівнянні з минулим роком якість уроків вчителів Куліш І.В., вчитель фізики, Василенко А.О., вчитель французької мови, Кожухар Л.В., вчитель фізичної культури. У системі застосовуються елементи інноваційних методик вчителями: Машкіна С.К., вчитель історії (метод проектів), Тітова А.А., вчитель початкових класів (інформаційна (комп'ютерна) технологія), Фартушна С.М., вчитель музичного мистецтва («Створення ситуації успіху»), Трембач В.П., вчитель трудового навчання (метод проектів), Сахненко О.В., вчитель російської мови та літератури (інтерактивні технології).

Майже всі вчителі мають медіатеку, яка знаходиться, як у вчителів-предметників в кабінетах, так і в кабінеті заступника директора з навчально-виховної роботи. Кожен вчитель може використовувати вже розроблені презентації під час викладання предмету. Адміністрацією школи та членами методичної ради проводились індивідуальні бесіди та консультації з учителями. Надавалась методична допомога у проведенні відкритих уроків, на базі школи проводились семінари, практикуми щодо впровадження національно-патріотичного виховання.

У результаті такої роботи підвищилась якість підготовки до проведення уроків, значно поширився діапазон методів навчання, розвитку і виховання, що використовувалися. Підвищився інтерес до самоосвіти. Уроки стали більш чіткими, організованими, посилилася їхня практична спрямованість. Покращенню інформаційно-аналітичного забезпечення навчально-виховного процесу та управління школою сприяло використання ІКТ. У своїй роботі вчителі-предметники надають перевагу впровадженню таких технологій: мультимедіа (проекти, презентації); окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіоанімації).

Вчителями-предметниками створено цілу низку уроків з впровадження національно-патріотичного виховання з історії, предмета «Основи здоров'я», математики, літератури, фізики, географії, біології, уроки для початкової школи, української мови та літератури тощо. Спостереження під час відвідування уроків показало, що педагоги нашої школи використовують принципи диференційованого навчання на оптимальному рівні складності й в оптимальному темпі, форми поширеного діалогу учителя з учнівською аудиторією (ситуаційні і ділові ігри, дискусії з наперед визначеної проблеми, роботу в режимі запитання-відповідь), активні методи навчання та роботу в групах, парах, уроки-консультації, уроки-заліки. На уроках літератури можна спостерігати застосування елементів «технології співпраці індивідуальностей» (по усуненню і попередженню помилок), уроки-майстерні, уроки творчого мислення. Вчителі початкових класів використовують окремі елементи методики Кушніра та Зайцева. Вчителі географії, фізики, англійської мови активно використовуються на своїх уроках елементи ігрової технології навчання, мультимедійної технології навчання. Вчителі російської та української мови активно використовують технологію критичного мислення. На уроках історії Машкіна С.К. готує такі завдання, які дозволяють реалізовувати метод дослідницьких проектів.

Всього протягом навчального року відвідано 183 уроки (оцінених на високому рівні - 75, достатньому рівні - 85, середньому - 18, на низькому рівні – 5 (Глущенко Н.В., Кожухар Л.В., Вернігора Л.М.).

У березні 2016 року Глущенко Н.В., вчитель початкових класів пройшла навчання з використання програмного продукту «Навчально-методичне забезпечення дисциплін шкільної програми» для здійснення дистанційного навчання учнів, побудованого у системі управління навчанням «Moodle».

У кабінеті заступника директора з навчально-виховної роботи створено методичний куточок – основна база для проведення різноманітних видів методичної роботи школи та організаційних форм самоосвіти вчителів. У кабінеті зібрано й систематизовано матеріали на допомогу вчителю щодо розв’язання проблем навчання та виховання школярів. Адміністрацією школи створено умови для творчої роботи вчителів: своєчасно доводиться інформація про запрошення до участі у семінарах-практикумах, конкурсах, виставках, фестивалях різних рівнів, заходи щодо морального та матеріального стимулювання розвитку творчого потенціалу й ініціативи вчителів відображено у профспілкових угодах.

Система методичної роботи з педагогами включає в себе традиційні форми роботи, які взаємодіють та доповнюють одна одну:

- індивідуальні: стажування вчителів, наставництво, самоосвіта педагогів, індивідуальні консультації, співбесіди, підвищення кваліфікації й атестація, взаємовідвідування уроків, робота вчителів над індивідуальною науково-методичною темою;

- групові: робота методичної ради, методичних об’єднань учителів-предметників, класних керівників, Школа молодого вчителя, семінари-практикуми;

- колективні: робота педагогічної ради, науково-практичні конференції, педагогічні читання, педагогічний лекторій, теоретичні семінари, «круглі столи», методичні виставки.

Одна з найважливіших форм методичної роботи в школі – педагогічна рада. Упродовж 2015/2016 навчального року проведено 3 тематичних засідання:

- «Основні засади Концепції національно-патріотичного виховання молоді у контексті методичної проблеми школи»;

- «Реалізації ідей В.О. Сухомлинського у формуванні системи національно-патріотичного виховання учнів початкової школи»;

- «Національно-патріотичне виховання як організований культуротворний процес взаємодії педагогів та учнів».

Проведення тематичних педагогічних рад дало можливість глибоко розглянути педагогічні проблеми, залучити до їх розв’язання більшість учителів, активізувати методичний пошук та творчість педагогів щодо впровадження національно-патріотичного виховання.

В школі організовано роботу методичної ради, методичних об'єднаннь вчителів.

Координує науково-методичну роботу методична рада на чолі із директором школи Лисициною В.Ю. До складу методичної ради входять заступник директора з навчально-виховної роботи, голови шкільних методичних об’єднань, досвідчені вчителі – спеціалісти вищої категорії, практичний психолог.

У цьому навчальному році самоосвітня робота вчителів школи планувалась у контексті проблемної теми з урахуванням особистих запитів учителів, їхньої траєкторії професійного росту. Кожен учитель працює над особистою методичною темою, яка відповідає шкільній та узгоджена на засіданні методичного об’єднання. На підсумковому засіданні кожного методичного об’єднання проаналізовано роботу, досягнення вчителів-предметників за навчальний рік. Плани, проекти та програми самоосвіти складено після індивідуальних та групових методичних консультацій. У планах роботи шкільних методичних об’єднань (далі ШМО) окремим розділом визначена направленість методичної самоосвітньої діяльності вчителів та зазначені форми звітування про її результати. Загальні підсумки самоосвітньої діяльності вчителів підведені на засіданнях ШМО, у звітах керівників ШМО.

У 2015/2016 навчальному році у школі працювало 6методичних об’єднань:

· вчителів української мови, літератури, історії та правознавства (кер. Машкіна С.К.),

· вчителів російської мови та літератури, англійської мови (кер. Баштова Н.В.),

· вчителів природничо-математичних наук (кер. Білецька Т.О.),

· вчителів трудового навчання, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, фізичної культури, предметів «Основи здоров'я» та «Захист Вітчизни» (кер. Трембач В.П.),

· вчителів початкових класів (кер. Тітова А.А.),

· класних керівників (кер. Сидоренко Ж.М.).

У діяльності ШМО школи важливе місце відводиться організації консультацій, розробці та проведенню заходів з підвищення рівня навчально-виховного процесу, обговоренню питань теорії та практики навчання та виховання, організації обміну досвідом, тощо. Методичні теми, над якими працюють вчителі шкільних методичних об'єднань тісно пов’язані з темою школи. У наявності плани роботи та протоколи засідань методичних об’єднань.

Протягом року на засіданнях ШМО під контролем було питання взаємовідвідування уроків колег, як одного із засобів підвищення педагогічної майстерності. Мета відвідування уроків була різна: це ознайомлення з прийомами і методами роботи своїх колег, з роботою із слабо встигаючими та обдарованими учнями, з використанням диференційованого підходу до учнів на різних етапах уроку, використання інтерактивних методів навчання.

Діяльність методичних об’єднань багатопланова й різноманітна за змістом, напрямами і формами: проведення відкритих уроків, їх самоаналіз та аналіз, конструювання й захист конспектів уроків, ділові ігри, огляд літератури, методичні консультації досвідчених вчителів для вчителів-початківців з певних тем, засідання «круглого столу» з певної проблеми тощо. Проте в роботі методичних об’єднань є певні недоліки: недостатньо уваги приділялося вивченню нормативних документів щодо ведення ділової документації, особливо класних журналів як класними керівниками, так і вчителями-предметниками.

З метою допомоги молодому вчителю в становленні особистості здатної орієнтуватися в розмаїтті протиріч сучасного світу, визначати свій шлях саморозвитку, самонавчання й самовизначення в професійній кар’єрі, навчити самостійно розв’язувати шкільні проблеми, приймати правильні рішення у школі працює школа молодого учителя (ШМУ) (наказ по ХЗОШ №42 від 01.09.2015 №142), яку очолює Мерзлякова Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи. В наявності шкільний план роботи з молодими вчителями коригується відповідно до кількісного та якісного складу спеціалістів, їх підготовки, фаху, стажу роботи, результатів анкетування та діагностики, а також результатів роботи у попередньому навчальному році. У 2015/2016 н.р. протягом року Кожухар Л.В., вчитель фізичної культури, Василенко А.О., вчитель французької мови відвідували районі заходи: семінари молодих вчителів, засідання МО класних керівників, фахові семінари.

На засіданнях «Школи молодого вчителя» здійснюються заходи щодо поглиблення психолого-педагогічних знань та науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання, методології навчання, ознайомлення з підходами до виховного процесу в школі, до формування всебічно розвиненої особистості на основі традицій національного виховання та особистісно-зорієнтованої концепції освіти з використанням інноваційних технологій навчання.

Підсумком роботи з молодими вчителями є тиждень молодого вчителя, під час якого учитель-стажер проводить відкритий урок, звітує про свою роботу за рік. Було заплановано заходи: відвідування відкритого уроку, позакласного заходу, проведення круглого столу «Я – вчитель», які завершилися підбиттям підсумків стажування.

У 2015/2016 навчальному році на базі школи, Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харківського національного педагогічного університету ім. Сковороди проведено районні заходи:

- Семінар вчителів хімії: «Шляхи реалізації виховного потенціалу сучасного уроку хімії за рахунок підвищення рівня національної свідомості школярів» (15.04.2016);

- Семінар вчителів предмета «Основи здоров'я»: «Впровадження здоров’язбережувальних технологій на уроках «Основ здоров’я» для формування культури почуттів, культури харчування та виховання інтересу до здорового способу життя» (21.04.2016);

- Майстер-клас з історії «Підготовка учителя історії до проведення занять з варіативної складової навчального плану» (

Протягом навчального року вчителі школи брали участь у конкурсах різних рівнів:

- Обласний фестіваль-огляд Інтернет-ресурсів, Фартушна Світлана Миколаївна, учитель музичного мистецтва, Диплом ІІ ступеня;

- Вчитель року -2016», Світличний Олексій Іванович, вчитель предмету «Захист Вітчизни», Грамота –ІІІ місце;

- Баштова Н.В., конкурс на кращий дистанційний курс (участь).

Але низьким зостається рівень підготовки матеріалів до районних етапів міських конкурсів: серед педагогів закладу відсутні переможці районних етапів конкурсів інтегрованих уроків, «Кращий дистанційний курс». Діяльність закладу відбувається у режимі забезпечення функціонування і подальшого розвитку всіх його підсистем.

Підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечується документами планування роботи: перспективний, річний, місячний та тижневий плани роботи.

Адміністрацією школи зроблені певні кроки до наукової та оптимальної організації праці всього колективу.

Адміністрація школи у своїй управлінській діяльності використовує принцип доцільності та оперативності прийняття управлінських рішень, принципи адаптивного управління навчальним процесом.

В основу роботи покладено колегіальне визначення реалістичної мети на основі узгоджених цілей розвитку.

У полі зору керівництва школи питання дієздатної управлінської команди займає одне з пріоритетних місць. Це дає можливість розв’язувати організаційно-управлінські завдання відповідно до вимог часу.

Адміністрація школи проводила цілеспрямовану роботу з питань дотримання педагогічними працівниками трудового законодавства, виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України, що дало змогу створити обстановку діловитості, заданого ритму діяльності і запобігти конфліктам з виробничих питань. Велика роль в цьому питанні відводиться спільної роботі профкому школи та адміністрації.

У цьому навчальному році продовжувалась робота щодо оформлення сайтів, блогів вчителів, поповнення методичного куточка навчально-методичною літературою, періодикою, тощо. Вчителі школи певну роботу проводять у напрямку методичного забезпечення навчально-виховного процесу, поповнюючи кабінети дидактичними матеріалами, навчальними посібниками, плакатами, стендами, таблицями, електронними презентаціями з предметів тощо.

Перспективний план-графік контролю за станом викладання навчальних предметів і рівнем навчальних досягнень учнів допомагає забезпечити дієвий контроль за цією ділянкою роботи школи, своєчасно робити аналіз досягнутих результатів, усувати виявлені недоліки, планувати контроль на новий навчальний рік.

Вивчення якості викладання навчальних предметів та узагальнення відповідних результатів організовано традиційно: відвідування уроків та позакласних заходів, взаємовідвідування уроків колегами. Для експертизи стану викладання навчальних предметів використовується протокол, наданий у «Організаційно-методичних рекомендаціях» на 2015/2016 н.р. та програма стану вивчення предмету.

У цьому навчальному році на рівні школи вивчався стан викладання предметів трудове навчання, українська мова та література, фізика, астрономія, історія, географія, фізична культура, предмет «Захист Вітчизни». Результати перевірки узагальнено довідками, наказами, розглянуто на нарадах при директорові та засіданнях шкільних методичних об'єднаннях. Головне завдання контролю вбачаємо у виявленні причин невисоких показників роботи і допомозі вчителеві, а також виявленні, узагальненні та поширенні перспективного досвіду роботи. Тому особлива увага приділяється тематичному відвідуванню уроків, що дає можливість ґрунтовно ознайомитися з методами і прийомами, які застосовує вчитель у процесі викладання учням певного навчального матеріалу.

Вивчення навчальних досягнень учнів проводиться у поєднанні з аналізом роботи вчителя, тому що зміст і форми роботи на уроці є результатом спільної роботи вчителя і учня. Вся діяльність педагогів була спрямована на удосконалення уроку як форми навчання учнів.

У цьому навчальному році продовжувалась робота щодо оформленню методичних рекомендацій для вчителів «Урок – цілісна система».

Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю та модернізації навчально-виховного процесу.

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації в цілому. Форми й методи виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології.

Сьогодні сформоване соціальне замовлення на ефективні виховні системи й технології. Зростає увага до виховання засобами музеїв, театральної педагогіки, дитячого та юнацького спорту. Створюються реальні умови для прояву творчих здібностей молодих людей. Сучасна молодь добре інформована щодо процесів в різних сферах науки, техніки, соціального життя; динамічно оволодіває сучасними комунікаційними технологіями.

Усе це створює сприятливі умови для розвитку національно-патріотичного виховання як пріоритетної сфери соціального життя країни, підвищення його статусу та розвитку потенціалу, досягнення якісно нових результатів у духовно-моральному, патріотичному, трудовому, художньо-естетичному, екологічному вихованні підростаючого покоління, тому у 2016/2017 навчальному році колектив школи продовжує роботу над реалізацією науково-методичної теми: «Формування національно-патріотичного виховання учнівської молоді в умовах сучасної школи» (ІІ етап). Підсумки роботи над реалізацією методичної теми (І етап) було обговорено на засіданні педагогічної ради від 11.06.2015 №5. План роботи над науково-методичною темою додається (Додаток 1 ). Розроблено структуру методичної роботи (Додаток 2), яка відображає особливості її організації, відповідає якісному складу педагогів школи.

2012-2013

Учні школи беруть активну участь у районних олімпіадах із навчальних дисциплін, конкурсах, турнірах різних рівнів.

Так, у 2012/2013 навчальному році за результатами ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін призові місця посіли:

ІІ місце:

- Гребенюк Юлія (9-А клас), англійська мова (учитель Хохлова Н.О.);

- Пахомова Дарина (11-А клас), педагогіка і психологія (практичний психолог – Нагорна І.А.).

ІІІ місце:

- Яценко Анна (9-А клас), обслуговуюча праця (учитель Трембач В.П.);

- Гребенюк Юлія (9-А клас), хімія (учитель Висоцька О.А.).

У 2012/2013 навчальному році на розгляд журі було подано 1 науково-дослідницьку роботу для участі у районному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Грошова Діана, учениця 10-А класу підготувала під керівництвом учителя географії Картун Т.В. роботу за темою: «Оцінка витрат на заходи щодо стабілізації екологічного стану території Харківської області» (відділення «Наука про Землю», секція «Географія та ландшафтознавство»).

За підсумками конкурсів 2012/2013 н. р. маємо такі результати:

- V міській конкурс знавців російської мови для учнів 8-11-х класів ЗНЗ Харківської області – Гребенюк Ю.(9-А) переможець районного етапу – нагороджена Дипломом ІІ ступеня та переможець міського етапу – нагороджена Дипломом ІІІ ступеню.

- міський конкурс учнівських робіт з правознавства для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів за темою «Я маю право…» – учениця 10-А класу Грошова Діана стала дипломантом конкурсу.

- конкурс творчих робіт «Якщо б мером був я…» при Харківському національному університеті міського господарства ім. О.М. Бекетова – Гребенюк Ю.(9-А) стала переможцем, отримала Диплом ІІІ ступеня.

Учні школи взяли активну участь в регіональному конкурсі знавців української мови „Соняшник” – 44 учня ( 2011/2012 н.р. – 20 учнів), з них:

Диплом ІІ ступеня Всеукраїнський рівень – 4,

Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнський рівень – 3,

Диплом І ступеня Регіональний рівень – 4,

Диплом ІІ ступеня Регіональний рівень – 7,

Диплом ІІІ ступеня Регіональний рівень – 7),.

- Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня-2013» – взяли участь 12 учнів, з них: відмінний результат – 4 учня(2011/2012 н.р. – 2учня), добрий – 6 учнів (2011/2012 н.р.- 4 учня).

- Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс «Колосок» (осінній, весняний) – 75 учасників (сертифікати: відмінний – 13, добрий – 21), (2011/2012 н.р – 45 учнів (сертифікати: відмінний – 9, добрий – 12) ;

- Всеукраїнський учнівський конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова» – 15 учнів (Диплом: І ступеня – 6, ІІ ступеня – 5, ІІІ ступеня – 2), (в 2011/2012 н.р. участь не брали);

- Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру-2013» – 41 учасник, з них: відмінний результат – 13, добрий – 21( в 2011/2012 н.р. 32 учасника, з них відмінний результат – 8, добрий – 12 ).

Таким чином, можна відмітити позитивну динаміку результативності учнів школи у різноманітних інтерактивних конкурсах.

Слід відмітити плідну роботу вчителя фізичної культури Герасимова О.М, який протягом останніх років готує переможців різноманітних спортивних змагань.

Розвитку творчої активності вчителів сприяє застосування активних форм і методів роботи: обговорення статей, періодичних видань, тижні професійної майстерності тощо. Це дозволило вчителям реалізувати свої педагогічні ідеї, представити їх увазі колег під час участі у шкільному конкурсі «Урок року-2013», де кожен вчитель мав можливість продемонструвати колегам власні наробки та вміння, реалізувати свій творчий потенціал. Кращими було визнано уроки

Тітової Алли Андріївни, вчителя початкових класів,
Хохлової Наталії Олександрівни, вчителя англійської мови.

Лауреатами конкурсу серед вчителів–предметників стали:

Попова Людмила Борисівна, вчитель предмета «Основи здоров’я»
Сахненко Ольга Володимирівна, вчитель російської мови та літератури.

Протягом навчального року вчителі школи брали участь у конкурсах різних рівнів: ХХ обласна виставка-презентація педагогічних ідей та технологій (Мерзлякова Н.В., заступник директора з навчально - виховної роботи, диплом І ступеня), районний конкурс «Учитель року -2013» (Фартушна Світлана Миколаївна, вчитель музичного мистецтва, лауреат конкурсу); міський конкурс інтегрованих уроків «Про мій Харків - моїм учням» (Тітова А.А., вчитель початкових класів), конкурс на кращий дистанційний курс у 2013 році (Білецька Т.О., вчитель математики).

Педагогічні працівники школи мають друковані роботи:

■ ЛИСИЦИНА Валентина Юріївна, вчитель російської мови та літератури, має друковану статтю: «Пути повышения культуры восприятия поэтических произведений школьниками» у науково-методичному журналі «Русский язык и литература в школах Украины».

■ ТіТОВА Алла Андріївна, вчитель початкових класів має друковані роботи: "Громадянське виховання як інтегральна ціннісна орієнтація особистості в групі продовженого дня" для Всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття» (2013р., Харків), «Форми та методи реалізації основних завдань громадянської освіти та виховання у ГПД» для VІ Міжнародної науково – практичної конференції "Управління в освіті" (2013р., Львів).

2011-2012

У 2011-2012 навчальному році до участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН було представлено роботу учениці 10-А класу Коммунарової Анни (відділення «Історія - географія», секція «Історичне краєзнавство»).

В порівнянні з минулими навчальними роками кількість учасників та переможців змінювалась таким чином:

Навчальний рік

Кількість учасників (поданих науково-дослідницьких робіт)

Кількість переможців за ступенями дипломів

І

ІІ

ІІІ

2009-2010

1

0

0

0

2010-2011

1

1

0

2011-2012

1

2

0

У ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка Гребенюк Юлія посіла ІІ місце. У регіональному конкурсі «Фотостарт -2» учень 9-А класу Попов Я. посів І місце. У міському конкурсі «Поиск кубка Інтернета» учень 8-А класу Бандурян Г. посів І місце. Слід відмітити плідну роботу вчителя фізичної культури Герасимова О.М, який підготував переможців районного та призерів міського, обласного етапів Малих олімпійських ігор «Діти Харкова – 2012» серед учнів 5-6-х, 7-8-х класів. Учні 6-А та 8-А класів посіли І місце у міському та обласному етапах малих Олімпійських ігор. Учні 6-А та 8-А класів отримали путівки до КП «Дитячий санаторний заклад санаторного типу «Таврія» м.Скадовськ. Всі діти отримали медалі, талісман «Тимка».

2010-2011

У 2010-2011 навчальному році до участі в конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН було представлено роботу учениці 9-А класу Пахомової Дарини (відділення «Історико-географічне», секція «Геологія»), яка зайняла ІІ місце у І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук.

У районному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості учениця 9-А класу Коммунарова Ганна посіла ІІ місце у номінації «Література».

Слід відмітити плідну роботу вчителя фізичної культури Герасимова О.М, який підготував переможців районних змагань «Веселі старти» серед учнів 3-4-х класів, 5-6–х класів, 7-8-х класів, переможців районного та міського етапу Малих олімпійських ігор «Діти Харкова – 2011» серед учнів 3-4-х, 5-6-х класів. Діти 5-А, 7-А класів були нагороджені цінними подарунками, 7-А поїздкою на спортивно-тренувальну базу «Динамо» у м. Феодосію з 13.07.2011 по 23.07.2011 р.

У цьому навчальному році до участі в конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН було представлено роботу учня 9-А класу Серьожина Руслана (відділення «Історико-географічне», секція «Геологія»). На жаль, хвороба не дозволила продовжити приймати участь на обласному етапі конкурсу. Учень 3-А класу зайняв ІV місце у ІІ етапі Х Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика.

Слід відмітити плідну роботу вчителів фізичного виховання Герасимова О.М., Заблуцької Г.О. які підготували переможців районних змагань «Веселі старти» серед учнів 3-4-х класів, 5-6–х класів, 7-8-х класів, переможців районного та міського етапу Малих олімпійських ігор «Діти Харкова – 2010» серед учнів 3-4-х, 5-6-х класів. Діти 4-А, 6-А класів були нагороджені цінними подарунками та поїздкою на спортивно-тренувальну базу «Динамо» у м. Феодосію з 13.07.2010 по 23.07.2010 р.

2009-2010

З метою реалізації методичної теми школи «Удосконалення навчально-виховного процесу за рахунок встановлення пріоритету уроку як засобу соціалізації учнів» пройшов конкурс «Урок року - 2009», на якому кожен вчитель мав можливість продемонструвати колегам власні наробки та вміння, реалізувати свій творчий потенціал.

Переможцями шкільного конкурсу «Урок року – 2009», який пройшов у лютому 2009 року, стали вчителі початкової школи Тітова А.А., Мірошниченко О.Е., які були нагороджені Почесними грамотами та цінними подарунками (книгами). Під час проведення конкурсу було прийнято рішення зробити цей конкурс щорічним. В цьому роцi конкурс вiдбудеться в I семестрi.

Відповідно до річного плану роботи школи та з метою реалізації науково-методичної проблеми «Підвищення професійного рівня вчителя та якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інформаційно-комунікативних технологій» та підтримки творчої праці педагогічних працівників, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків, розкриття потреби у дослідній роботі та на виконання наказу ЗОШ № 42 від 17.11.2011 № 210 «Про проведення шкільного конкурсу «Урок року – 2011» з 01.12.2011 по 13.12.2011 18 вчителів школи взяли участь у конкурсі «Урок року – 2011».

9 уроків проведено на високому науково-методичному рівні, 8 – на достатньому,1- на середньому. На підставі рішення членів журі

НАКАЗУЮ:

1. Визнати переможцями конкурсу «Урок року–2011»:
1.1. У номінації «Початкова школа» - вчителя початкових класів Мірошніченко О.Є.;
1.2. У номінації «Вчителі-предметники» - вчителя біології Желновач В.Ф.
2. Визнати лауреатами конкурсу «Урок року–2011»:
2.1. У номінації «Початкова школа» - вчителя початкових класів Петренко В.І.
2.2. У номінації «Вчителі-предметники» - вчителя музики Фартушну С.М.
3. Нагородити переможців та лауреатів грамотами та цінними подарунками.

У 2011-2012 навчальному році у школі працюють 6 методичних об’єднань (далі МО):

* вчителів укр. мови, літератури, історії та правознавства (кер. Машкіна С.К.)
* вчителів рос. мови, літератури та англійської мови (кер. Хохлова Н.О.)
* вчителів природничо-математичного циклу (кер. Білецька Т.О.)
* вчителів трудового навчання, музики, образотворчого мистецтва, фізкультури, ОБЖ (кер. Трембач В.П.)
* вчителів початкових класів (кер. Петренко В.І.)
* класних керівників (кер. Сидоренко Ж.М.).
Кiлькiсть переглядiв: 384

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.