БАТЬКІВСЬКА РАДА

ПОЛОЖЕННЯ
про батьківську раду
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 42
Харківської міської ради Харківської області

1. Загальні положення

1.1. Батьківська рада (далі – Рада) є колегіальним дорадчим органом, створеним для забезпечення взаємодії батьківської громадськості з адміністрацією школи з метою врахування потреб та інтересів учнів.

1.2. Рада формується на основі добровільної участі в її діяльності батьківської громадськості школи.

1.3. Рада у своїй роботі керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, нормативно-правовими актами Харківської міської ради та її виконавчих органів з питань освіти, цим Положенням.

1.4. Діяльність Ради базується на принципах рівноправності, самоуправління, відкритості, гласності, на вивченні та врахуванні суспільної думки, здійснюється на громадських засадах.

1.5. Основними функціями Ради є погоджувальна, координаційна, консультативна та експертна.

1.6. Рішення Ради носять рекомендаційний характер.

2. Основні завдання Ради

2.1. Рада покликана забезпечити узгодження суспільно значущих інтересів батьківської громадськості школи та адміністрації для вирішення найбільш важливих питань забезпечення безпеки і захисту прав учнів шляхом:

2.1.1. Сприяння формуванню правового простору, що забезпечує захист прав та інтересів дітей і батьків (осіб, які їх замінюють) в навчально-виховному процесі.

2.1.2. Виявлення думки батьківської громадськості про ступінь задоволеності управлінням школою; формування соціального замовлення на конкретні дії, що підвищують ефективність навчально-виховного процесу, в тому числі щодо зміни мережі навчального закладу у частині видів та рівнів освітніх послуг.

2.1.3. Створення громадської думки та забезпечення громадської підтримки серед батьків (осіб, що їх замінюють) управлінських рішень і дій з питань розвитку освіти.

2.1.4. Організація і проведення шкільних заходів за участю батьківської громадськості.

3. Склад Ради, організація і форми роботи Ради

3.1. Рада формується відповідно до цього Положення з числа батьків або законних представників дітей, що навчаються в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №42 Харківської міської ради Харківської області. Представники від батьківської громадськості висуваються до Ради класними батьківськими комітетами, у свою чергу сформованими за результатами голосування на батьківських зборах в класах.

3.2. Чисельний склад Ради встановлюється з розрахунку 1 представник від класу. Персональний склад членів Ради затверджується наказом директора школи.

3.3. Основними формами роботи Ради є засідання Ради, які проводяться відповідно до плану роботи Ради, але не рідше ніж 1 раз на чверть навчального року.

3.4. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини чисельного складу Ради.

3.5. Голова та секретар Ради обираються з членів Ради на першому засіданні простою більшістю голосів.

3.6. Термін повноважень членів Ради закінчується через два роки з дня першого засідання Ради.

3.7. Рішення приймаються більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Ради. Прийняті рішення оформляються протоколом за підписом голови та секретаря Ради. Ведення діловодства здійснюється секретарем Ради.

3.9. Регламент роботи Ради визначається самою Радою. Регламентом Ради встановлюються: порядок участі членів Ради в його діяльності; повноваження і порядок діяльності голови, секретаря та членів Ради; терміни і порядок проведення засідань Ради; порядок формування та діяльності комісій та робочих груп Ради; форми та порядок прийняття рішень Ради; інші питання організації діяльності Ради.

3.10. Місце і терміни скликання засідань Ради визначаються головою і доводяться до відома його членів не пізніше, ніж за два тижні до проведення чергового засідання. Позачергове засідання Ради може бути скликане з ініціативи голови або на прохання не менше двох третин його членів.

3.11. Діяльність Ради здійснюється на підставі річного плану роботи.

3.12. У структурі Ради можуть утворюватися комісії та робочі групи. До складу комісій входять члени Ради. До складу робочих груп крім членів Ради можуть входити представники міських громадських об’єднань та інші громадяни, залучені до роботи Ради.

3.13. До роботи Ради, за погодженням з керівництвом, можуть бути залучені з правом дорадчого голосу працівники школи.

4. Права і обов’язки Ради

4.1. З метою реалізації функцій, покладених на Раду цим Положенням, Рада має право:

4.1.1. Отримувати від адміністрації школи інформацію, необхідну для організації діяльності.

4.1.2. Проводити слухання з суспільно важливих проблем в галузі освіти та виховання дітей.

4.1.3.Давати висновки про порушення законодавства в галузі освіти до адміністрації школи і направляти зазначені висновки до компетентних органів або посадових осіб.

4.1.4. Створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

4.1.5. Надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо), батьків;

4.2. Члени Ради вправі вільно висловлювати свою думку з будь-якого питання діяльності Ради, комісій і робочих груп Ради.

4.3.Рада зобов’язана своєчасно інформувати батьківську громадськість про прийняті Радою рішення і проведені заходи.

4.4. Члени Ради зобов’язані брати особисту участь у роботі засідань Ради, комісій і робочих груп відповідно до регламенту Ради.

5. Заключні положення

5.1. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює адміністрація школи.

5.2. Документи і матеріали по роботі Ради зберігаються в школі не менше трьох років.

5.3. Ліквідація та реорганізація Ради може здійснюватися за рішенням загальних зборів батьківського активу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 42 Харківської міської ради Харківської області.

5.4. У всіх випадках, не передбачених цим Положенням, Рада керується законодавством України та рішеннями органів управління освітою.

Кiлькiсть переглядiв: 103