Основні підсумки

роботи школи за 2012/2013 н.р. та основні напрямки діяльності у 2013-2014 н.р.

Роботу над єдиною методичною темою «Підвищення професійного рівня вчителя та якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій»Розроблено структуру методичної роботи, яка відображає особливості її організації, відповідає якісному складу педагогів школи.

Обрана методична тема актуальна, відповідає вимогам часу.

У 2012/2013 н.р. проходив ІІ-й етап (практичний) реалізації науково-методичної теми «Підвищення професійного рівня вчителя та якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій». Методична робота в школі була спрямована на підвищення професійної майстерності вчителя, розвиток творчості, ініціативи. У результаті цієї роботи підвищилась якість підготовки до проведення уроків у більшості вчителів, значно розширився діапазон методів навчання, розвитку і виховання.

З метою реалізації методичної теми за планом роботи школи на 2012/2013 н.р. використовувалися таки форми роботи:

● семінари на такі теми:

- «Вплив дослідницьких робіт у МАН на розвиток пізнавальної активності школярів», «Особливості проведення уроку з ІКТ»,

-«Особистий підхід у профільному навчанні старшокласників»,

-«Організація проведення уроку з використанням ІКТ та методики його проведення»,

● диспут «Здійснення індивідуального підходу до учнів на основі вивчення їхніх реальних навчальних можливостей»,

● засідання проблемного столу «Використання ІКТ як дидактичний засіб навчання»

● науково-практичні конференції:

-«Вплив інформаційно- комунікативних технологій на дидактичний аспект уроку»,

-«Вплив інформаційних технологій на навчально- пізнавальну діяльність учнів»,

● психолого-педагогічний семінар «Сучасні проблеми психології індивідуального підходу до учнів у процесі навчання»,

● науково-практична конференція

● практикуми з української мови: «Ділове мовлення», «Мовленнєвий етикет», «Правильно говори українською».

Розвитку творчої активності вчителів сприяє застосування активних форм і методів роботи: обговорення статей, періодичних видань, тижні професійної майстерності тощо. Це дозволило вчителям реалізувати свої педагогічні ідеї, представити їх увазі колег під час участі у шкільному конкурсі «Урок року-2013», де кожен вчитель мав можливість продемонструвати колегам власні наробки та вміння, реалізувати свій творчий потенціал. Кращими було визнано уроки Тітової Алли Андріївни, вчителя початкових класів, Хохлової Наталії Олександрівни, вчителя англійської мови. Лауреатами конкурсу серед вчителів–предметників стали: Попова Людмила Борисівна, вчитель предмета «Основи здоров’я» та Сахненко Ольга Володимирівна, вчитель російської мови та літератури.

На основі результатів відвіданих уроків надається методична допомога педагогам. Адміністрацією відстежується виконання вчителями рекомендацій, даних при попередньому відвідуванні, що відображено у меті відвідування та висновках.

Покращенню інформаційно-аналітичного забезпечення навчально-виховного процесу та управління школою сприяло використання ІКТ. У своїй роботі вчителі-предметники надають перевагу впровадженню таких технологій: мультимедіа (проекти, презентації); ППЗ (електронні підручники); окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіоанімації).

Використання мультимедійних технологій свідчить, що їх упровадження підвищує ефективність засвоєння матеріалу, інтенсифікує процес навчання, стимулює інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання. Важливість застосування мультимедійних засобів полягає в тому, що вони вносять в урок новизну, яка за своїм змістом і формою викладу дає можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал, а також по-новому його з'ясувати, викликати в учнів нові образи, поглибити здобуті знання. Вчителями - предметниками створено цілу низку уроків з використанням інформаційно - комунікаційних технологій з історії, предмета «Основи здоров'я», математики, літератури, фізики, географії, біології, уроки для початкової школи, української мови та літератури тощо.

У березні 2013 року Білецька Т.О.(вчитель математики) та Коммунарова Г.О. (вчитель української мови та літератури) пройшли навчання з використання програмного продукту «Навчально-методичне забезпечення дисциплін шкільної програми» для здійснення дистанційного навчання учнів, побудованого у системі управління навчанням «Moodle».

Спостереження під час відвідування уроків показали, що педагоги нашої школи використовують принципи диференційованого навчання на оптимальному рівні складності й в оптимальному темпі, форми поширеного діалогу учителя з учнівською аудиторією (ситуаційні і ділові ігри, дискусії з наперед визначеної проблеми, роботу в режимі запитання-відповідь), активні методи навчання та роботу в групах, парах, уроки-консультації, уроки-заліки. На уроках літератури можна спостерігати застосування елементів «технології співпраці індивідуальностей» (по усуненню і попередженню помилок), уроки-майстерні, уроки творчого мислення. Вчителі початкових класів використовують окремі елементи методики Кушніра та Зайцева. Вчителі, географії, фізики, англійської мови активно використовуються на своїх уроках елементи ігрової технології навчання, мультимедійної технології навчання. Вчителі російської та української мови активно використовують технологію критичного мислення. На уроках історії вчитель готує такі завдання, які дозволяють реалізовувати метод дослідницьких проектів.

У кабінеті заступника директора з навчально-виховної роботи створено методичний куточок – основна база для проведення різноманітних видів методичної роботи школи та організаційних форм самоосвіти вчителів. У кабінеті зібрано й систематизовано матеріали на допомогу вчителю щодо розв’язання проблем навчання та виховання школярів. Адміністрацією школи створено умови для творчої роботи вчителів: своєчасно доводиться інформація про запрошення до участі у семінарах-практикумах, конкурсах, виставках, фестивалях різних рівнів, заходи щодо морального та матеріального стимулювання розвитку творчого потенціалу й ініціативи вчителів відображено у профспілкових угодах.

Система методичної роботи з педагогами включає в себе традиційні форми роботи, які взаємодіють та доповнюють одна одну:

- індивідуальні: стажування вчителів, наставництво, самоосвіта педагогів, індивідуальні консультації, співбесіди, підвищення кваліфікації й атестація, взаємовідвідування уроків, робота вчителів над індивідуальною науково-методичною темою;

- групові: робота методичної ради, методичних об’єднань учителів-предметників, класних керівників, Школа молодого вчителя, семінари-практикуми;

- колективні: робота педагогічної ради, науково-практичні конференції, педагогічні читання, педагогічний лекторій, теоретичні семінари, «круглі столи», методичні виставки.

Одна з найважливіших форм методичної роботи в школі – педагогічна рада. Упродовж 2012/2013 навчального року проведено 3 тематичних засідання:

- «Шляхи підвищення інформаційної культури всіх учасників навчально-виховного процесу на сучасному етапі»;

- «Культурологічний аспект фізичного виховання школярів та роль педколективу у формуванні здорового способу життя»;

- «Формування громадянської позиції школярів через військове-патріотичне виховання».

Проведення тематичних педагогічних рад дало можливість глибоко розглянути педагогічні проблеми, залучити до їх розв’язання більшість учителів, активізувати методичний пошук та творчість педагогів.

В школі організовано роботу методичної ради, методичних об'єднаннь вчителів.

Координує науково-методичну роботу методична рада на чолі із директором школи Лисициною В.Ю. До складу методичної ради входять заступник директора з навчально-виховної роботи, голови шкільних методичних об’єднань, досвідчені вчителі – спеціалісти вищої категорії, практичний психолог.

У цьому навчальному році самоосвітня робота вчителів школи планувалась у контексті проблемної теми з урахуванням особистих запитів учителів, їхньої траєкторії професійного росту. Кожен учитель працює над особистою методичною темою, яка відповідає шкільній та узгоджена на засіданні методичного об’єднання. Підсумком роботи кожного методичного об’єднання є випуски методичних вісників «Педагогічна скринька», в яких зібрані наробки вчителів за навчальний рік, електронні потрфоліо. Плани, проекти та програми самоосвіти складено після індивідуальних та групових методичних консультацій. У планах роботи шкільних методичних об’єднань (далі ШМО) окремим розділом визначена направленість методичної самоосвітньої діяльності вчителів та зазначені форми звітування про її результати. Загальні підсумки самоосвітньої діяльності вчителів підведені на засіданнях ШМО, у звітах керівників ШМО.

У 2012/2013 навчальному році у школі працювало 6 методичних об’єднань:

· вчителів української мови, літератури, історії та правознавства (кер.Машкіна С.К.),

· вчителів росіїської мови та літератури, англійської мови (кер.Хохлова Н.О.),

· вчителів природничо-математичних наук (кер. Білецька Т.О.),

· вчителів трудового навчання, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, фізичної культури, предмету «Основ здоров'я», предмету «Захист Вітчизни» (кер. Трембач В.П.),

· вчителів початкових класів (кер.Петренко В.І.),

· класних керівників (кер. Сидоренко Ж.М.).

У діяльності ШМО школи важливе місце відводиться організації консультацій, розробці та проведенню заходів з підвищення рівня навчально-виховного процесу, обговоренню питань теорії та практики навчання та виховання, організації обміну досвідом, тощо. Методичні теми, над якими працюють вчителі шкільних методичних об'єднань тісно пов’язані з темою школи. У наявності плани роботи та протоколи засідань методичних об’єднань.

Протягом року на засіданнях ШМО під контролем було питання взаємовідвідування уроків колег, як одного із засобів підвищення педагогічної майстерності. Мета відвідування уроків була різна: це ознайомлення з прийомами і методами роботи своїх колег, з роботою із слабо встигаючими та обдарованими учнями, з використанням диференційованого підходу до учнів на різних етапах уроку, використання інтерактивних методів навчання.

Діяльність методичних об’єднань багатопланова й різноманітна за змістом, напрямами і формами: проведення відкритих уроків, їх самоаналіз та аналіз, конструювання й захист конспектів уроків, ділові ігри, огляд літератури, методичні консультації досвідчених вчителів для вчителів-початківців з певних тем, засідання «круглого столу» з певної проблеми тощо. Проте в роботі методичних об’єднань є певні недоліки: недостатньо уваги приділялося вивченню нормативних документів щодо ведення ділової документації, особливо класних журналів як класними керівниками, так і вчителями-предметниками.

З метою допомоги молодому вчителю в становленні особистості здатної орієнтуватися в розмаїтті протиріч сучасного світу, визначати свій шлях саморозвитку, самонавчання й самовизначення в професійній кар’єрі, навчити самостійно розв’язувати шкільні проблеми, приймати правильні рішення, проводиться змістовна методична робота з вчителями даної категорії. На засіданнях «Школи молодого вчителя» здійснюються заходи щодо поглиблення психолого-педагогічних знань та науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання, методології навчання, ознайомлення з підходами до виховного процесу в школі, до формування всебічно розвиненої особистості на основі традицій національного виховання та особистісно - зорієнтованої концепції освіти з використанням інноваційних технологій навчання.

Підсумком роботи з молодими вчителями є тиждень молодого вчителя, під час якого учитель-стажер проводить відкритий урок, звітує про свою роботу за рік. Було заплановано заходи: відвідування відкритого уроку, позакласного заходу, проведення круглого столу «Я – вчитель», які завершилися підбиттям підсумків стажування.

У 2012/2013 навчальному році на базі школи проведено районні заходи:

● Семінар педагогів–організаторів: «Військово-патріотичне виховання як один з основних чинників виховної моделі національного виховання в аспекті ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави» (06.12.2012),

● Семінар вчителів фізичної культури: «Система підготовки учнів до спортивних змагань» (24.04.2013).

Кожного року на базі школи проводяться зональні змагання малих Олімпійських ігор «Діти Харківщини», ігри «Веселі старти» для учнів 3-4-х класів.

Протягом навчального року вчителі школи брали участь у конкурсах різних рівнів: ХХ обласна виставка-презентація педагогічних ідей та технологій (Мерзлякова Н.В., заступник директора з навчально - виховної роботи, диплом І ступеня), районний конкурс «Учитель року -2013» (Фартушна Світлана Миколаївна, вчитель музичного мистецтва, лауреат конкурсу); міський конкурс інтегрованих уроків «Про мій Харків - моїм учням» (Тітова А.А., вчитель початкових класів), конкурс на кращий дистанційний курс у 2013 році (Білецька Т.О., вчитель математики).

Педагогічні працівники школи мають друковані роботи:

■ Лисицина Валентина Юріївна, вчитель російської мови та літератури, має друковану статтю: «Пути повышения культуры восприятия поэтических произведений школьниками» у науково-методичному журналі «Русский язык и литература в школах Украины».

■ Тітова Алла Андріївна, вчитель початкових класів має друковані роботи: "Громадянське виховання як інтегральна ціннісна орієнтація особистості в групі продовженого дня" для Всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття» (2013р., Харків), «Форми та методи реалізації основних завдань громадянської освіти та виховання у ГПД» для VІ Міжнародної науково – практичної конференції "Управління в освіті" (2013р., Львів).

Але це недостатньо та є важливим недоліком у роботі педагогічного колективу школи. Необхідно зобов’язати вчителів школи друкувати всої наробки в методичних виданнях.

Діяльність закладу відбувається у режимі забезпечення функціонування і подальшого розвитку всіх його підсистем.

Підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечується документами планування роботи: перспективний, річний, місячний та тижневий плани роботи.

Адміністрацією школи зроблені певні кроки до наукової та оптимальної організації праці всього колективу.

Адміністрація школи у своїй управлінській діяльності використовує принцип доцільності та оперативності прийняття управлінських рішень, принципи адаптивного управління навчальним процесом.

В основу роботи покладено колегіальне визначення реалістичної мети на основі узгоджених цілей розвитку.

У полі зору керівництва школи питання дієздатної управлінської команди займає одне з пріоритетних місць. Це дає можливість розв’язувати організаційно-управлінські завдання відповідно до вимог часу.

Адміністрація школи проводила цілеспрямовану роботу з питань дотримання педагогічними працівниками трудового законодавства, виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, що дало змогу створити обстановку діловитості, заданого ритму діяльності і запобігти конфліктам з виробничих питань. Велика роль в цьому питанні відводиться спільної роботі профкому школи та адміністрації.

У цьому навчальному році продовжувалась робота щодо оформлення матеріалів-наробіток «З досвіду роботи» та «Я атестуюсь», поповнення методичного куточка навчально-методичною літературою, періодикою, тощо. Вчителі школи певну роботу проводять у напрямку методичного забезпечення навчально-виховного процесу, поповнюючи кабінети дидактичними матеріалами, навчальними посібниками, плакатами, стендами, таблицями, електронними презентаціями з предметів тощо. Важливим етапом у методичній роботі вчителів школи є створення власного електронного портфоліо. Всі вчителі, які підлягали атестації в цьому році, створили власні електронні портфоліо. Кращими під час захисту на засіданні атестаційної комісії було визнано портфоліо Хохлової Н.О., вчителя англійської мови, Тітової А.А., вчителя початкових класів, вихователя групи продовженого дня. Ця робота буде продовжена в наступному навчальному році, тому що це спонукає вчителів до творчості та узагальнення власних методичних наробок.

Перспективний план-графік контролю за станом викладання навчальних предметів і рівнем навчальних досягнень учнів допомагає забезпечити дієвий контроль за цією ділянкою роботи школи, своєчасно робити аналіз досягнутих результатів, усувати виявлені недоліки, планувати контроль на новий навчальний рік.

Вивчення якості викладання навчальних предметів та узагальнення відповідних результатів організовано традиційно: відвідування уроків та позакласних заходів, взаємовідвідування уроків колегами. Для експертизи стану викладання навчальних предметів використовується протокол, наданий у «Організаційно-методичних рекомендаціях» на 2012/2013 н.р. та програма стану вивчення предмету.

У цьому навчальному році на рівні школи вивчався стан викладання предметів правознавство, українська мова та література, «Основи здоровя», «Захист Вітчизни», природознавства, трудового навчання, географії. Результати перевірки узагальнено довідками, наказами, розглянуто на нарадах при директорові та засіданнях шкільних методичних об'єднаннях. Адміністрацією було відвідано всього 202 урока вчителів. Головне завдання контролю вбачаємо у виявленні причин невисоких показників роботи і допомозі вчителеві, а також виявленні, узагальненні та поширенні перспективного досвіду роботи. Тому особлива увага приділяється тематичному відвідуванню уроків, що дає можливість ґрунтовно ознайомитися з методами і прийомами, які застосовує вчитель у процесі викладання учням певного навчального матеріалу.

Вивчення навчальних досягнень учнів проводиться у поєднанні з аналізом роботи вчителя, тому що зміст і форми роботи на уроці є результатом спільної роботи вчителя і учня. Вся діяльність педагогів була спрямована на удосконалення уроку як форми навчання учнів.

У цьому навчальному році продовжувалась робота щодо створення банку контрольних робіт, банку перспективних технологій, оформленню методичних рекомендацій для вчителів «Урок – цілісна система».

У сучасних умовах демократизації суспільства, змін структури й змісту освіти, її гуманізації й гуманітаризації особливого значення набуває питання підготовки людини до повноцінного життя в інформаційному суспільстві. Суть переходу від індустріального суспільства до інформаційного полягає в тому, що інформація в різних видах і формах, і насамперед у формі знання, стає важливим стратегічним ресурсом, а технічні можливості інформаційно-комунікаційних технологій, систем і мереж – головним каталізатором швидкого розвитку й упровадження науковомістких, екологічно безпечних, енергозберігаючих і ресурсозберігаючих технологій у більшості галузей діяльності людини. Інформаційно-комунікаційні технології відіграють визначальну роль у забезпеченні інформаційної взаємодії між людьми, в підготовці й поширенні масової інформації, в процесі інтелектуалізації суспільства – розвитку культури, освіти, науки. Інформатизація є стратегічним напрямом переходу до інформаційного суспільства, тому у 2013/2014 навчальному році продовжимо роботу щодо реалізації у навчально-виховному процесі науково-методичної теми: «Підвищення професійного рівня вчителя та якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій» (ІІІ етап- систематизація та узагальнення).

Мета: з’ясування результативності роботи щодо впровадження в практику нової наукової ідеї та ППД, одержання вичерпної інформації про фактичний стан справ, самоаналіз і самоузагальнення вчителями результатів своєї праці з виходом на кінцевий результат, узагальнення результатів внутрішньошкільного контролю і моніторингових досліджень організації навчально-виховної роботи школи.

Форми роботи:

- систематизація матеріалів ініціативною групою;

- створення банку інформацій щодо впровадження проблеми у навчально-виховний процес;

- засідання педагогічної ради;

- засідання методичної ради;

- науково-практична конференція;

- науково-теоретичний семінар;

- засідання проблемного столу;

- психолого-педагогічний консиліум;

- аналіз та самоаналіз отриманих результатів

Результати:

Висновки про результати роботи над проблемою на основі аналізу таких питань:

* глибина осмислення педагогічними працівниками суті нової педагогічної ідеї;

* кількісний показник членів педагогічного колективу щодо трансформації нової педагогічної ідеї в практичну діяльність;

* які зміни відбулись у професійній компетентності вчителів, на скільки глибоко вони осмислили суть нової педагогічної ідеї?

* які зміни відбулись у рівні навчальних досягнень, вихованості учнів, їх розвитку та компетентності?

* розробка, обговорення і прийняття методичних рекомендацій за результатами роботи над науково-методичною темою.

Забезпеченість кадрами

Основною метою роботи є укомплектування школи висококваліфікованими кадрами та їх збереження.

На 03.09.2012 р. школа була укомплектована педагогічними кадрами повністю. Навчально-виховний процес забезпечували 29 вчителів, із них 100% мають вищу педагогічну освіту.

Вчителі мають такі кваліфікаційні категорії:

«спеціаліст вищої категорії» – 13 (46,4%) (у 2011/2012 н.р. -13, у 2010/2011 н.р. – 13)

«спеціаліст першої категорії» – 7 (25%) (у 2011/2012 н.р.-7, у 2010/2011 н. р – 10)

«спеціаліст другої категорії» –4 (13,7%) ( у 2011/2012 н.р. -3, у 2010/2011 н. р.- 1)

«спеціаліст» – 5 (17,8), (2011/2012 н.р. -5, у 2010/2011 н. р.- 3)

Можна зробити висновок, що протягом останніх 3 років кількість вчителів вищої категорії залишається незмінною, тому що педагогічний колектив стабільний, плинністі кадрів немає. За рахунок збільшення кількості класів початкової школи збільшилась кількість вчителів. В школу прийшли молоді спеціалісти, тому кількість вчителів другої категорії та спеціалістів за останні 2 роки збільшилась.

Обслуговуючим персоналом школа укомплектована повністю.

Є вчителі, які працюють не за фахом: Мерзлякова Н.В., вчитель трудового навчання (за фахом інженер-теплоенергетик); Трембач В.П., вчитель трудового навчання (за фахом вчитель початкових класів), Світличний О.І., вчитель предмета «Захист Вітчизни» (за фахом інженер –системотехнік). Всі вчителі пройшли курси підвищення кваліфікації з відповідних предметів.

Кадровий склад учителів за віком

Розподіл вчителів за віком:

До 30 років – 4 (13,7%),

Від 31 до 40 років – 6 (21%),

Від 41 до 50 років – 6 (21%),

Від 51 до 55 років – 6 (21%),

Понад 55 років – 7 (24 %).

Ткаим чином, за віком вчителі розподілилися майже рівно, але переважа вчителів пенсійного віку залишається.

Наявність педагогічних працівників з почесними педагогічними званнями та нагородами

- нагрудним знаком «Відмінник освіти» у 2013 році нагороджено 1 особу (Савченко А.П.), що складає 3,57% від загальної кількості педагогічних працівників;

- педагогічне звання «учитель-методист» мають 5 осіб, що складає 17,2% від загальної кількості педагогічних працівників;

- педагогічне звання «старший учитель» мають 5 особи, що складає 17,2% від загальної кількості педагогічних працівників.

Якісний склад педагогічних працівників за стажем роботи

Рік

Педагогіний стаж

до 3-х років

від 3-х до

10-ті років

від 10-ті до 20-ті років

20 років і більше

кіл-ть

%

кіл-ть

%

кіл-ть

%

кіл-ть

%

2012/2013

3

10,3

5

17,2

8

27,6

13

44,8

Педагогічний колектив стабільний, більш 34,7% – вчителі до 40 років.

За останній рік кількість молодих вчителів збільшилась. Це зобов’язує адміністрацію школи приділяти більш уваги роботі з молодими спеціалістами. Так, Картун Т.В., вчитель географії, протягом навчального року навчалась на 5 курсі Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна; вчитель фізики Куліш І.В. має стаж роботи лише рік; перший рік працює Христенко А.Г., вчитель англійської мови; учитель початкових класів Колмикова Т.Є. працює в школі другий рік; після тривалої перерви повернулися на роботу у школу Попова О.М., вчитель української мови та літератури, Сінько В.А., вчитель початкових класів, тому необхідно їм в першу чергу надавати методичну допомогу щодо проведення навчальних занять та оформлення шкільної документації.

Моніторинг середнього балу по класам

за 2011/2012 н.р. та 2012/2013 н.р.

Клас/ рівень навчальних досягнень

середній бал класу

2011/2012

2012/2013

2-А

не оцінюв.

9,74

3-А

9,55

9,47

3-Б

8,56

8,14

4-А

7,9

8,0

5-А

8,14

8,1

6-А

8,42

9,0

7-А

7,3

7,1

8-А

7,4

7,4

9-А

7,6

7,9

10-А

-

7,3

11-А

7,56

8,1

Середній бал по школі у 2012/2013 н.р. складає 8,2, у 2011/2012 н.р. – 8,05, що свідчить про зріст якості знань учнів школи, але середні бали по класам майже не змінились (розбіг від 0,08 до 0,54).

Динаміку змін по класах побачимо на гістаграмі:

Рейтинг класів за підсумками 2012/2013 н. р.

(з урахуванням середнього балу)

Порівняльна діаграма отримання учнями Золотих медалей

«За високі досягнення у навчанні» за останні 3 роки

У 2012/2013 навчальному році збільшилась кількість учнів, які нагороджені Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» - 18 учнів.

Кількість нагороджених учнів збільшилась: 2012/2013 н.р. -7 учнів, (2011/2012 н.р.- 4 учня).

Порівняльний аналіз результатів участі учнів 9-А класу

у державній підсумковій атестації

Предмети

Середній бал за ДПА

Середній бал за предметом

Українська мова

7,68

7,5

Математика

7,21

7,15

Англійська мова

7,7

7,5

Географія

7,2

6,9

Біологія

7,6

7,5

Порівняльний аналіз результатів участі

учнів 11-А класу у державній підсумковій атестації

Предмети

Середній бал за ДПА

Середній бал за предметом

Українська мова

7,7

7,65

Українська література

8,39

8,1

історія України

8,33

7,85

Результати проходження ДПА у 4-А класі наведено у наступній таблиці:

Навчальний предмет

Кількість учнів

4 класу

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий 1-3 бали

середній

4-6 балів

достатній

7-9 балів

високий

10-12 балів

Українська мова

28

0

9

16

3

Українська мова (читання)

28

0

2

10

16

Математика

28

0

9

14

5

Порівняльний аналіз результатів участі

учнів 4-А класу у державній підсумковій атестації

Предмети

Середній бал за ДПА

Середній бал за предметом

Українська мова

7,5

7,21

Українське читання

9,61

8,18

Математика

7,39

7,31

Кiлькiсть переглядiв: 52

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.